продукти

Агенцията предлага всички услуги и крайни продукти, изготвени въз основа на данни и резултати от извършваните социологически количествени и качествени проучвания

Количествени и качествени проучвания на общественото мнение и на масовите нагласи, ориентации и оценки

Концепции, стратегии и програми за публична и пазарна ориентация и поведение на организации и корпоративни структури

Презентации, таблични отчети, коментари, консултации и анализи въз основа на резултатите от изследванията

критерии

Агенцията проектира и използва демографски и социални индикатори и критерии,
осигуряващи аналитична информация за изследваните лица по отношение на техния пол, възраст, образование, занятие, социална
осигуреност, доходи, здравен статус и други

наблюдения

Агенцията организира и осъществява регулярни изследвания
по постоянно наблюдавани теми и въпроси, свързани с циклично проявяващи се обществени, политически и други процеси и явления

Вид, обем и структура на домакинските приходи и разходи и тяхното отражение върху социалния статус на домакинствата и семейните общности

Домакински бюджет и
жизнен стандарт

Степен на популярност и одобрение на дейността на иститутите на публичната власт, на партийните лидери и на лидерите на обществено мнение

Доверие в нституции и
публични лица

Популярност, обхват и разпространение на политическите идеи и послания, готовност на гражданите за участие в изборни кампании

Политически и
електорални нагласи