афис омнибус

Регулярно количествено изследване, композирано от произволен брой специфични по съдържание теми, разработени и структурирани на базата на различни по вид въпроси

въпроси с
едномерно разпределение на отговорите

Подходящи за теми, по които вариантите за отговор са сравнително ясни, и като цяло са напълно изчерпателни за оформянето на групирано мнение по въпроса. Вариантите за отговор може да се допълват с опции за спонтанно изразявани мнения.

въпроси с
двумерно разпределение на отговорите

Изискват се отговори на всеки ред от предлаганите теми по дефинирана скала от варианти. За всяка от изброяваните теми респондентът има възможност да отговори по специфичен начин, различаващ се от отговорите му по всички останали теми.

въпроси с
многомерно разпределение на отговорите

Предполагат се повече от един варианти за отговор. Такива въпроси са подходящи за теми, които се разработват във връзка с различни хипотези, по които общественото мнение не е устойчиво, и се формира под влияние на специфични фактори.

въпроси,
предполагащи спонтанен отговор

Подходящи за теми, по които възможностите за отговор не са предварително известни, и се разчита на информацията, съобщавана от самия респондент. При обработката отговорите се типологизират и се свеждат до подходящи за анализа варианти.

въпроси с
отговор в степен на оценка (скала)

Подходящи за регистриране на количествени данни по координатна скала за теми, по които липсват мерни единици за остойностяване. Резултатите позволяват данните да бъдат сведени до числови величини, като средна стойност, медиана, дисперсия и прочие.

въпроси с
отговор в приоритетен ред
(ранг)

Подходящи за регистриране на групирани стойности по координатна скала за теми, по които е от значение не отделната оценка или отделното мнение, а поредността, в която тези оценки и мнения се избират или съобщават от самите респонденти.

афис индикатори

Постоянно наблюдавани критерии и показатели за демографските характеристики, за бюджета на домакинствата, за материалния, образователния, здравния и социалния статус, за етническата и религиозната самоопределеност и други

афис индекс

Постоянно наблюдение на теми по въпроси, отнасящи се до жизнените, обществените и политическите нагласи, оценки и ориентации в национален и регионален план

Какъв е животът, сравнен с този на останалите хора, а също така и с миналото, и какви са очакванията за бъдещето?

Жизнени и социални ориентации

В каква степен се доверяваме или не се доверяваме на дейността на водещите структури, организации и институти на обществото?

Доверие в основните институции

Каква е оценката за дейността и позициите на партиите и каква е готовността за тяхната подкрепа на избори?

Политически и електорални нагласи