продукти

Агенцията предлага всички услуги и крайни продукти, изготвени въз основа на данни и резултати от извършваните социологически количествени и качествени проучвания

Количествени и качествени проучвания на общественото мнение и на масовите потребителски нагласи и ориентации

Концепции, стратегии и програми за публична и пазарна ориентация, за публично и пазарно поведение на организации, корпоративни структури и субекти

Коментари, таблични отчети, консултации, аналитични доклади и презентации въз основа на данни от представителни социологически проучвания

критерии

Агенцията използва устойчиви демографски и социални индикатори, осигуряващи аналитична информация за изследваните лица по отношение на техния пол, възраст, образование, занятие, социална осигуреност, доходи, здравен статус, както и други специфични и целеви критерии и индикатори

наблюдения

Агенцията организира и осъществява регулярни изследвания по постоянно наблюдавани теми и въпроси, свързани с циклично проявяващи се обществени, политически и други процеси и явления

Вид, обем и структура на домакинските приходи и разходи и тяхното отражение върху социалния статус на домакинствата и семейните общности

Домакински бюджет и
жизнен стандарт

Степен на популярност и одобрение на дейността на иститутите на публичната власт, на партийните лидери и на лидерите на обществено мнение

Доверие в нституциите
и публичните личности

Популярност, обхват и разпространение на политическите идеи и послания, готовност на гражданите за участие в изборни кампании

Политически и
електорални нагласи