Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Количествени сондажи

Тематични и периодични измервания на социални и пазарни явления, факти, събития, процеси и тенденции.

Виж повече

Фокус-групи и експертизи

Тестове и оценки на стратегии, хипотези, планове и намерения в сферата на обществената и пазарната среда.

Виж повече

Дълбочинни проучвания

Теоретични, емпирични и критични модели за въздействие върху проявяващи се и нововъзникващи процеси.

Виж повече

Биография, опит, екип

Агенция АФИС е основана през 1999 година. От тогава досега е провела стотици национални изследвания на различни социални, политически и икономически теми. В паспорта на агенцията са вписани и още толкова регионални проучвания, както и десетки електорални изследвания от типа Exit Poll и Quick Count по време на различни изборни кампании. Агенцията работи с опитни анкетьори, супервайзъри и координатори в областта на социологията, социалната психология и маркетинга. Мрежата гарантира гъвкавост и мобилност, което е предпоставка за постигането на качествени резултати в сравнително кратки срокове. Агенцията поддържа и регионална административна структура, което позволява реализирането на мащабни и широко обхватни изследвания, както и обработка на големи масиви от данни в обозрими и приемливи времеви граници. АФИС има партньорски отношения с чуждестранни организации.

Виж повече

Методики

Преки интервюта

Представителни количествени и комбинирани проучвания "лице в лице" в дома на респондента.

Анонимни допитвания

Изследвания на входа и на изхода на обекти и сфери на интерес и присъствие или посещение на респондента.

Дистанционни анкети

Телефонни, пощенски, онлайн и симулационни форми за регистрация на мнението на респондента.

Виж повече