афис индекс

АФИС организира и осъществява регулярни национално представителни изследвания по определени теми и въпроси с обществена значимост. Тези изследвания агенцията най-често реализира за собствена сметка или в сътрудничество с българските медии или чуждестранни партньори за целите на публичния дебат.

Тематичната структура и обособеност на индексните изследвания на агенцията включва три основни групи въпроси, отнасящи се до:

Жизнени и социални ориентации – оценки и самоеценки за най-важните въпроси за миналото, настоящето и бъдещето на държавата и националната общност, оценки и самооценки за най-наболелите лични и семейни въпроси и проблеми, както и за отношението на хората към актуалната обществена среда.

Доверие и недоверие в основните институции – оценки и степени на оценки за дейността на парламента, президента, правителството като цяло и отделните министри, съдебната власт, медиите, армията и полицията, партиите като цяло, местната власт, религиозните институти, професионалните организации и синдикатите, неправителствения сектор, националния омбудсман и Европейския съюз.

Политически и електорални нагласи – оценки за дейността, позициите и поведението на политическите партии по текущи и актуални въпроси и събития, близост на тези позиции с личните предпочитания и симпатии на хората, както и готовност за вземане на решение за гласуване при евентуални избори за различни органи на управление в национален и регионален мащаб.


АФИС поддържа постоянна база от данни на своите индексни проучвания и в сътрудничество с медии и неправителствени организации предоставя такива данни за обществено ползване или публични коментари при изисквания за коректност и професионален подход на коментарите и публичните интерпретации.