афис индикатори

Агенцията извършва постоянно и регулярно наблюдение на критерии и показатели за устойчивите демографски характеристики на населението – както пълнолетното, така и подрастващото поколения. Базисното наблюдение е върху възрастта и пола на респондентите, както и върху типа на населеното място по местоживеене – столица, областен център (голям град), друг град (малък град) и село. Получаваните данни, пресечени с данните по други теми и въпроси, предоставят широки и дълбочинни възможности за цялостен регресионен и корелационен анализ и ориентират при вземането на решения за избор на целеви групи при подготовката на маргетингови стратегии, рекламни и политически кампании и други.

В числото на постоянните индикатори на агенцията са и критерии и показатели за бюджета на домакинствата, структурата на семейните разходи, както и личните доходи и доходите, приспадащи се на член от домакинството. С оглед на това постоянно наблюдаван индикатор е и броят на членовете на домакинството.

Важна информация, подлежаща на използване при анализа на получаваните общи данни, са и данните за индикаторите за верската и етническата самоопределеност на респондентите от гледна точка на езиковите и културните проекции, нрави, обичаи и традиции при формирането на техните оценки, реакции или поведение при настъпване на събития или по отношение на потребителските нагласи.

Запазено място във всяко изследване на агенцията има блок от въпроси с индикатори за социалния статус на респондентите от гледна точка на тяхното основно занятие, професионална ориентация, осигуреност, заетост и ниво на завършеното образование и придобита квалификация.


АФИС индикаторите нямат самостоятелна стойност в изследванията на агенцията и служат единствено за целите на анализа. Те не се включват в офертите на агенцията и се подразбират от само себе си. Клиентът не заплаща за включването им в отделните въпросници.