афис омнибус

Омнибусът на АФИС е регулярно количествено изследване на общественото мнение, което се осъществява със средствата и технологията на мобилните комуникации. Нашите опитни анкетьори разполагат с преносими компютри (таблети) с включена мобилна интернет връзка и GPS навигация. Това дава възможност за строг контрол върху теренната работа, а данните се предават в реално време от самия терен.

Омнибусът се организира на извадков принцип, като интервюираните лица са на пълнолетна възраст, подбрани пропорционално спрямо актуалните данни за демографската характеристика на населението – пол, възраст и тип на населеното място по местоживеене – столица, областен център, друг град и село. Допълнително налюдаваните демографски характеристики на интервюираните лица, които се регистрират със самото изследване, са образователно ниво, здравен стаус, материално благосъстояние, верска и етническа самоопределеност и други.

Методът на регистрация на данните е полустандартизирано интервю "лице в лице" в дома на респондента. Извадката е двустепенна гнездова. Подборът на респондентите е случаен по метода "най-близък рожден ден" (Метод на Киш). Получаваните първични данни допълнително се претеглят в съответствие с базовите демографски пропорции и вътрешно гнездови корелации, заложени в извадката. Основните типове въпроси, включвани в омнибуса, са шест, като са възможни някои разновидности, базирани на различни комбинации помежду им. Техниката и технологията на регистрация на данните позволяват презентиране на графични, аудио и видео материали пряко пред респондента, което допълва количественото изследване с качествени характеристики и оценки. Данните от изследването се предоставят на клиента в табличен вид.

Омнибусът се композира от произволен брой специфични по съдържание теми, структурирани на базата на различни по вид въпроси. Клиентите имат възможност да поръчват един или няколко въпроса, вместо да поемат тежестта на разхода за цялостно изследване.


Омнибусът е национално представително количествено изследване на общественото мнение, но получаваните данни са представителни за мнението на пълнолетното неселение на страната. Заявки за изследвания с регионален обхват или специфична възрастова и друга демографска характеристика не се включват в омнибуса. По такива заявки АФИС организира и осъществява отделни тематични и целеви проучвания.