онлайн панел

АФИС поддържа различни по вид и тематика постоянни платформи за проучване на общественото мнение, базирани на технологията на общуване чрез глобалната мрежа Интернет. Предимството е бързината на комуникацията с респондентите, както и устойчивата демографска структура, тъй като онлайн панелите са разработени по предварително установени критерии на подбор. Методът е подходящ за реализиране на проучвания сред целеви групи и общности, до които прекият достъп е затруднен, но има и друго предимство, а именно, че националните граници не са рамка за подбора на респондентите. Чрез онлай панелите АФИС редовно изследва мненията и оценките на българските граждани, постоянно пребиваващи в чужбина, в ключително и по актуални теми и събития в България.

Друго предимство на онлайн панелите е сравнително бързата реализация на големи по обем извадки, както и възможността за използванвто на графични, аудио и видео приложения към въпросниците.


АФИС регулярно и методично актуализира базите от данни, структуриращи онлай панелите на агенцията, и следи стриктно за съблюдаването на строгата представителност на получаваните данни.