телефонни анкети

Този вид анкети са подходящи за осъществяване на експресни и кратки по времетраене интервюта по актуални теми или събития. Предимството е бързата реализация на проучването и позволява по-високи обеми на извадките.

Попълването на въпросниците се извършва от компютър, което минимизира риска от грешки при попълването на въпросника и въвеждането на данните. Въпросниците се попълват от опитни и обучени интервюери на агенцията. Методът дава възможност за строг контрол при реализирането на интервютата, както и за контрол по изпълнението на извадките.


АФИС гарантира получаването на данни в рамките на 24 часа от стартирането на проучването и изготвянето на професионален анализ до 8 часа след приключването на теренната работа.