Социологически проучвания, наблюдения, стратегии,
прогнози, анализи на обществени, пазарни,
медийни процеси и тенденции.

Проектиране и дизайн

Екипът на АФИС отделя специални ресурси и време при проектирането и макетирането на изследванията преди интервенцията на терена.

Всеки един проект се обсъжда предварително не само от гледна точка на необходимостта от използването на определени методики и инструменти, но и от гледна точка на поставените изследователски цели.

Особено внимание при проектирането и дизайна на изследванията се отделя на прецизното дефиниране на целевите групи, както и тестовете и скрийнинг процедурите за проверка на надеждността на избраните методики на регистрация и инструменти за получаване на първичната информация. На всички етапи се коментират и начините на представяне на данните.

Резултати

Изходните данни задължително се предоставят в табличен вид, съответстващ на изискванията за количествен и качествен профил.

На клиента се предоставят и презентационни файлове, които могат да се използват както при вътрешни обсъждания и вземане на решения, така и за публично оповестяване на данните.

Виж повече

Пресконференции

АФИС организира по собствено усмотрение или по поръчка на клиента пресконференции за публичен коментар на данните от своите изследвания. Предварително изготвяме и съобщенията за пресата.

Агенцията поддържа добри регулярни и периодични връзки и взаимоотношения с медиите, които при възникване на нужда от страна на клиента могат да се използват за публично разпространение на данните от поръчаните изследвания.

Специално внимание в нашата публична стратегия отделяме на поддържането на постоянни комуникационни канали за обмен на информация, както в публичната среда, така и в специализирани бизнес и други локации и общности.

Комуникатори

Агенцията поддържа комбинирани и разнообразни комуникационни канали за обмен на данни, проучвания и информация.

  • Медии и интернет платформи за комуникации.
  • Партньорски връзки и бизнес локации в страната и чужбина.
  • Пощенски и дистанционни форми за обмен и пренос на данни.

Агенцията разполага с екип от добре подготвени и обучени техници, които пишат и редактират бюлетини, подготвят съобщения и статии, разработват съдържанието на уебсайтове и работят с медиите. Особено ефективни са инициативите на агенцията, свързани с организирането на дискусии, кръгли маси и други.