количествени изследвания

Количествените изследвания предоставят широки възможности за извършване на измервания на реалното състояние и тенденциите в прогреса на широкото обществено мнение. Чрез тези изследвания се установяват потенциални или реални клиенти, аудитории и посетители, степен на удовлетвореност, подкрепа и лоялност към практики или продукти, интерес към продукти, кампании, брандове и рубрики, както и оценка на ефективността от определени въздействия, проследяване на тенденции, наблюдения върху политики и рекламни кампании, прогнозиране на евентуално бъдещо поведение и развитие. В зависимост от методите на регистрация на данните количествените изследвания се базират на техниката на преки интервюта "лице в лице" в дома на респондента, на входа и на изхода на наблюдавани обекти или на други места, а също така и на анонимни анкети на същите и подобни места.

пряко интервю

Прякото стандартизирано или полустандартизирано интервю е подходящ метод за регистрация на данни при достигането на максимално широк кръг от населението в национален или регионален мащаб. Позволява по-високи обеми на представителни извадки и по-голяма продължителност на диалога с респондента. Дава възможност за тестване на всякакъв вид печатни, аудио и видео материали и концепции.

АФИС работи с няколко вида техники за регистрация на данни въз основа на преки интервюта: чрез анкетни въпросници, отпечатани на хартия, чрез преносими компютри (таблети), чрез стационарни и мобилни телефони и чрез средствата на интернет комуникациите и онлайн базирани панели и платформи.

анонимна анкета

Анонимната анкета е подходящ метод за регистрация на данни в случаите, в които прекият контакт между кореспондент и респондент не е желателен с оглед гарантирането на анонимността на декларираните от страна на респондента мнения, оценки и намерения.

Най-често АФИС използва този метод при количествени изследвания по време на различни (национални и регионални) избори и иозборни кампании, както и при наблюдения на входа и на изхода на търговски и други обекти.