АНАЛИЗ:
Пролетта на 2020 г. може
да постави началото на
един траен зимен сън

Един очевиден аспект на режима на „социално дистанциране“ е, че България се обездвижва и ако това продължи дълго, ще подейства дори на физическото самочувствие и здраве, наред с психическото напрежение. Последното остава без отдушник и застрашава с психози, нарастващи страхове и агресивни изблици...

За нас

АФИС е дружество с ограничена отговорност, основано като агенция за социални и пазарни изследвания през 1999 година. От тогава досега агенцията е организирала и осъществила стотици национални и регионални проучвания на общественото мнение по различни икономически, обществени и институциални теми. В паспорта на агенцията са вписани още десетки проучвания от типа "Exit Poll" и "Quick Count" по време на различни изборни кампании. Агенцията е участвала самостоятелно или в партньорство със сродни институти и организации в чужбина и в редица международни сравнителни изследвания по широк кръг от теми и въпроси.

Количествени изследвания

Количествените изследвания на АФИС предоставят широки възможности за извършване на измервания на реалното състояние и тенденциите в прогреса на широкото обществено мнение. Чрез тези изследвания се установяват потенциални или реални клиенти, аудитории и посетители и степен на удовлетвореност.

Качествени проучвания

Чрез своите качествени проучвания АФИС установява отношението към продукти, реклами и личности. Регистрираните данни дават възможност за анализ на мотивите за предпочитанията и за мотивите им при вземането на решения, предоставят информация за ролята на емоциите и ценностните ориентации.

Методи, техники, технологии

АФИС работи предимно с методи и инструменти, гарантиращи висока представителност на резултатите от проучванията, и само по изключение използва методики, осигуряващи частична представителност на данните въз основа на експресни и телефонни сондажи по актуални теми и събития. Всички количествени проучвания на агенцията се извършват пряко в дома на респондента в онлайн режим по технологията CAPI (Computer-assisted personal interviewing) чрез преносими компютри (таблети). Подходящ метод за задълбочени мотивационни проучвания са когнитивните тестове, както и фокус-групите относно стратегии, концепции и проекти за рекламни и комуникационни кампании или изграждане на политики. Фокус групите на агенцията се подготвят чрез предварителен подбор на участниците по заложените в съответното проучване базисни критерии. Групите се провеждат в технически обезпечени зали за аудио и видео запис и се организират от професионални треньори и модератори, преминали специализирани обучения по комуникация.

Анализи

АФИС регулярно разработва и публикува анализи и коментари въз основа на данните от проучванията, предназначени най-вече за аудиториите на медиите и социалните мрежи. Анализаторите и коментаторите на агенцията са високо квалифицирани експерти в сферата на социологията, икономиката и социалната психология.