English

За нас

АФИС е дружество с ограничена отговорност, основано като агенция за социални и пазарни изследвания през 1999 година. От тогава досега агенцията е организирала и осъществила стотици национални и регионални проучвания на общественото мнение по различни икономически, обществени и институциални теми. В паспорта на агенцията са вписани още десетки проучвания от типа "Exit Poll" и "Quick Count" по време на различни изборни кампании.

АФИС участва самостоятелно и в партньорство със сродни институти в чужбина и в редица международни сравнителни изследвания.

Методи

АФИС прилага методи и инструменти, гарантиращи висока представителност на резултатите от проучванията. Всички количествени проучвания на агенцията се осъществяват чрез компютърно асистирани платформи и програми.

В зависимост от целите и предпочитанията на клиента за срокове и представителност на данните количествените проучвания биват: CAPI (Computer-Assisted-Personal-Interview) – интервюта „лице в лице“ в дома на респондента чрез преносими компютри или таблети, CAWI (Computer-Assisted-Web-Interview) – онлайн анкети, провеждани по интернет, CATI (Computer-Assisted-Telephone-Interview) – телефонни експресни сондажи, PAPI (Pen-And-Paper-Interview) – преки интервюта или анонимни анкети, провеждани чрез хартиени въпросници.

Качествените методи биват фокус-групи, дълбочинни проучвания, програми „таен клиент“, контент-анализ.

Анализи

Количествените изследвания на АФИС предоставят широки възможности за извършване на измервания на реалното състояние и тенденциите в прогреса на широкото обществено мнение. Чрез тези изследвания се установяват потенциални или реални клиенти, аудитории, потребители, степен на удовлетвореност.

Чрез своите качествени проучвания АФИС установява отношението към продукти, реклами и личности. Регистрираните данни дават възможност за анализ на мотивите за предпочитанията и при вземането на потребителски решения, предоставят информация за ролята на емоциите и ценностните ориентации.

АФИС предлага широка гама от възможности за презентиране и онагледяване на данните от проучванията, както и възможности за консултиране и стратегическо ориентиране. В сътрудничество с медиите агенцията регулярно публикува свои анализи и коментари на данни от проучвания по теми с актуална обществена значимост. Анализаторите и коментаторите на агенцията са високо квалифицирани експерти в сферата на социологията, икономиката и социалната психология.

Връзка