Доминира мнението, че проблемът с мръсния въздух е логично следствие от липсата на активна урбанистична политикаПомолени да посочат две мерки, които биха допринесли най-много за по-чист въздух в тяхното населено място, анкетираните най-често посочват по-ниска цена на електричеството (56%), следвано от намаление на движението с коли (39%), спиране на дим от индустриално производство (23%), домашно отопление с газ (20%). Централното топлоснабдяване, газификацията и електрическото отопление намаляват нуждата от отопление с дърва и въглища.

Другите отговори всъщност са свързани с изброените дотук – по-достъпният обществен транспорт е ефикасна алтернатива на личните автомобили. Вярно е и обратното – по-слабото движение на лични коли в градовете облекчава трафика и ускорява развитието на обществения транспорт.

Подобна абдикация е типична за Източна Европа, така че близко до България се нареждат Унгария, Румъния, Гърция. Чертите й са:

· Изравняване на цените на обществения транспорт с тези на индивидуалния, въпреки че масовият транспорт е по-ефективен в енергийно и екологично отношение;

· Намаление на линиите на автобусите, трамваите и тролейбусите;

· Повишение на цената на електричеството за домакинствата, което тласка към отопление с твърдо гориво;

· Отказ от централно топлоснабдяване, следвайки „пазарни“ критерии;

· Допускане на неограничен внос на коли „втора ръка“ от страни, в които те са забранени за движение, защото замърсяват;

· Отказ от уредба, стимулираща газификацията на градовете;

· Растящото социално неравенство, което прави отоплението с ток непосилно за част от населението в градовете.

Може да се обобщи: от сравнително чист в мащабите на континента въздух в големите градове, градска България достигна до рекорди по замърсеност и причинена от това смъртност в ЕС поради цялостен отказ от активна урбанистична политика.


По данни от национално представително проучване, осъществено от Агенция „АФИС“ в периода 1 – 6 декември 2018 г. Интервюирани пряко в домовете им са 1010 пълнолетни български граждани.